Loading Laddar...

Teoretiska kurser

Bränningen har ett brett utbud av kvalitetssäkrade utbildningar och kurser med kompetent brandpersonal.

Allt från grundläggande praktisk brandkunskap till avancerade nödlägesövningar för stora riskindustrier. Fältets huvudmän är högriskindustrier som ställer höga krav på genomförandet av utbildningarna. Inom ramen för de dokumenterade momenten finns stort utrymme för flexibilitet för att möta kraven från industrier och andra uppdragsgivare.

Brandfarliga Arbeten

Läs mer...

Första Hjälpen (grundkurs)

Evidensbaserad grundkurs i Första Hjälpen enligt Svenska Första Hjälpen-rådets (SFHR) riktlinjer.

- Halvdagsutbildning
- Fika finns på plats
- Eventuell avbokning sker senast 7...

Läs mer...


Första Hjälpen (ins)

- kursanmälan är bindande.
- heldagsutbildning

Läs mer...

Gasmätning

Handhavandeutbildning gasmätare - teori och praktik.

Läs mer...


Heta Arbeten (SBF)

Kurs i Heta Arbeten enligt Brandskyddsföreningen Sveriges (SBF) norm.

- Heldagsutbildning
- Eventuell avbokning sker senast 7 dagar innan planerat kursdatum.
- Lunch och fika ...

Läs mer...

HLR - AED

HLR samt grundläggande AED enligt HLR-rådets kursplan.

Läs mer...


Samaritutbildning

Utbildning i mer avancerad Första Hjälpen avsedd för skyddssamariter och övrig personal som kan förväntas göra ett första omhändertagande av skadad person vid en olycksplats.

- heldagsut...

Läs mer...

Sommarvik (öppen kurs) em

Handbrandsläckare, brand i kläder, vattentransport och brandteori.

Läs mer...


Sommarvik (öppen kurs) fm

Handbrandsläckare, brand i kläder, vattentransport och brandteori.

Läs mer...

Systematiskt brandskyddsarbete för företag

Lagen om skydd mot olyckor kräver att varje verksamhetsutövare ska bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete, SBA. Varje arbetsplats ska ha en brandskyddsansvarig.

Denna kursen behandl...

Läs mer...


Heta Arbeten med praktik

Heta arbeten är arbeten som utförs med metoder som kan orsaka brand. Med metoder menas någon form av verktyg som alstrar värme eller avger gnistor. För att få göra det måste du vara kunnig och medv...

Läs mer...

Grundutbildning Brand 8.30-11.30

Gemensam grundutbildning för industripersonal. 8.30-11.30

Läs mer...


Brandfarliga varor - grund

Varje företag som hanterar tillståndspliktiga mängder brandfarliga varor är skyldig att ha en föreståndare för brandfarlig vara.

Föreståndaren är VD:n på företaget om inte det omfattand...

Läs mer...

Explosimeter

Genomgång av mätinstrument för brännbara och giftiga gaser eller syrehalt.

Det finns olika typer av mätinstrument. Hygienska gränsvärden mäts i PPM, brännbarhet mäts i procent av undre ...

Läs mer...


Kemikaliekännedom

Det finns ett otal antal kemikalier med olika egenskaper. Hur ska man hantera just Er kemikalie? Vilken skyddsutrustning krävs? Hur ska den förvaras? Hur ska man tillämpa de hygieniska gränsvärdena...

Läs mer...